» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishEur Arch Med Res: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
İnfertilitede Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Complementary And Alternative Medicine Practice in Infertility
Handan Özcan, Nezihe Kızılkaya Beji
doi: 10.5222/otd.2016.1031   2016; 32 - 1 | Sayfalar 36 - 44

ARAŞTIRMA
2.
Hemşirelerin Kariyer Planlaması: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
Career Planing of Nurses: An Example of Training and Research Hospital
Güven Bektemür, Sevgi Demiray, Dilek Özdemir Ürkmez
doi: 10.5222/otd.2016.1026   2016; 32 - 1 | Sayfalar 7 - 13

DERLEME
3.
Hemoglobin Varyant Analiz Yöntemleri
Hemoglobin Variant Analysis Methods
Okan Dikker, Müberra Vardar, Murat Usta, Hüseyin Dağ
doi: 10.5222/otd.2016.1057   2016; 32 - 3 | Sayfalar 161 - 166

ARAŞTIRMA
4.
Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Toksik Polinöropati Gelişimi
Chemotherapy Induced Toxic Polyneuropathy in Cancer Patients
Ülkü Türk Börü, Çiğdem Çemberci, Nilay Padir, Adnan Bilgiç, Mustafa Taşdemir
doi: 10.5222/otd.2016.1041   2016; 32 - 2 | Sayfalar 69 - 74

DERLEME
5.
Fasiyal hiperpigmentasyonlar ve tedavisi
Facial hyperpigmentations and their management
Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Utkan Kızıltaç
doi: 10.5222/otd.2016.1069   2016; 32 - 4 | Sayfalar 211 - 218

OLGU SUNUMU
6.
Perianal Yerleşimli Epidermoid İnklüzyon Kisti
Benign Epidermal Perianal Inclusion Cysts
Özlem Öndeş Bayar, Refik Bademci, İsmail Ege Subaşı
doi: 10.5222/otd.2016.1033   2016; 32 - 1 | Sayfalar 49 - 51

ARAŞTIRMA
7.
Klinik ve Dermatoskopik Özellikleriyle Kutanöz Sarkoidoz: On Dört Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of 14 Cutaneous Sarcoidosis Patients with Clinical and Dermoscopic Features
Şule Güngör, Bachar Memet, Ralfi Singer, Emek Kocatürk Göncü, İlteriş Oğuz Topal
doi: 10.5222/otd.2016.1030   2016; 32 - 1 | Sayfalar 28 - 35

OLGU SUNUMU
8.
Yavaş Gelişen Sheehan Sendromu
Delayed Presentation of Sheehan's Syndrome
Güldane Tiyar, Semih Kalyon, Mehmet Küçük, Şenay Günaydın, Figen Kahyaoğlu, Halil İbrahim Onmaz, Fevkiye Nur İpekşener, Seray Türkmen Kalyon
doi: 10.5222/otd.2016.1062   2016; 32 - 3 | Sayfalar 179 - 181

DIĞER
9.
Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi
Epidemiology is a Field That Searchs Diseases and Their Indicators
Önder Ergönül
doi: 10.5222/otd.2016.001   2016; 32 - 0 1 | Sayfalar 1 - 7

ARAŞTIRMA
10.
Hiperplastik Tip Konjenital Meme Anomalilerinin Ek Anomaliler Açısından İncelenmesi ve Klinik Yaklaşım Algoritması
Investigation of Hyperplastic Type Congenital Breast Abnormalities and Algorithm for Clinical Approach
Tuğçe Yasak, Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin
doi: 10.5222/otd.2016.1029   2016; 32 - 1 | Sayfalar 24 - 27

OLGU SUNUMU
11.
Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Cabon Monoxide Poisoning And Hyperbaric Oxygen Therapy
Yaşar İncekaya, Hatice Feyizi, Selin Bayraktar, İncila Ali, Cem Topuz, Serap Karacalar, Namigar Turgut
doi: 10.5222/otd.2017.1106   2017; 33 - 2 | Sayfalar 114 - 118

DIĞER
12.
Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği ve Aşılamalarında Güncel Durum
Current Situation on Measles, Rubella, Mumps and Chickenpox Vaccinations
Sezen Özkök
doi: 10.5222/otd.2016.020   2016; 32 - 0 1 | Sayfalar 20 - 23

OLGU SUNUMU
13.
Çocukluk Çağında Bir Hiperprolaktinemi Olgusu
A Case of Hyperprolactinemia At Childhood
Beril Yaşa, Nalan Karabayır, Tuğrul Örmeci, Özlem Öcal, Servet Erdal Adal
doi: 10.5222/otd.2016.1032   2016; 32 - 1 | Sayfalar 45 - 48

ARAŞTIRMA
14.
Basit ve Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak Vida Osteosentez ile Gergi Bandı Tekniğinin Klinik Karşılaştırması
Comparison of Plate Osteosynthesis and Tension Band Technic in Simple and Comminucated Olecranon Fractures
Emin İrfan Gökçay, Haluk Çabuk, İsmail Kalkar, Ali Çağrı Tekin, Cem Dinçay Büyükkurt
doi: 10.5222/otd.2016.1028   2016; 32 - 1 | Sayfalar 19 - 23

15.
Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul’da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması
Demographic Characteristics and Maternal-Fetal Outcomes of Adolescent Births: A Case-Control Study in a Reference Hospital in Istanbul
Kerem Doğa Seçkin, Burak Yücel, Mehmet Fatih Karslı, Çağdaş Özdemir, Cihan Togrul, Engin Çelik, Tuncay Küçüközkan, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/otd.2016.1027   2016; 32 - 1 | Sayfalar 14 - 18

16.
Birinci ve ikinci trimester prenatal tarama test sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of first and second trimester prenatal screening results
Turgut Aydın, Hüseyin Aksoy, Erhan Aktürk, Ülkü Aksoy, Leyla Öz
doi: 10.5222/otd.2016.1054   2016; 32 - 3 | Sayfalar 130 - 133

17.
Neoadjuvan kemoterapi alan lokal ileri rektum kanseri olgularının retrospektif olarak preoperatif MR evrelemesi ve cerrahi sonrası patoloji bulgularının karşılaştırılması
A retrospective comparison of preoperative MR staging and post-surgical pathology findings in patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.
Gülen Safiye Temel, Mehmet Öncü, Deniz Özel, Ramazan Albayrak, Bülent Aşkaroğlu, Yüksel Ulu, Betül Duran Özel, Fuat Özkan
doi: 10.5222/otd.2016.1039   2016; 32 - 3 | Sayfalar 146 - 153

18.
Tiroid nodüllerinde malignite şüphesini artıran ultrasonografi bulgularının yazılmış rapor ve patoloji sonuçları ile belirlenmesi
Determination of increased suspectibility to malignancy in thyroid nodules bu ultrasonograpic findings, with the written reports and pathology results
Özgür Özer, Deniz Özel, Betül Duran Özel, Fuat Özkan, Gülşen Demircan, Şaban Odabaşı, Aslı Ertürk, Çağlar Çakır
doi: 10.5222/otd.2016.1038   2016; 32 - 3 | Sayfalar 154 - 160

OLGU SUNUMU
19.
Kronik Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada Patellar Tendon Ve Kontralateral Kuadriseps Tendon Rüptürü: Olgu Sunumu
Rupture Of The Patellar Tendon And The Contralateral Quadriceps Tendon Associated With Chronic Renal Disease: A Case Report
Erdinç Genç, Oktay Adanir, Serdar Yüksel, Ozan Beytemur, Mehmet Akif Güleç
doi: 10.5222/otd.2016.1036   2016; 32 - 1 | Sayfalar 61 - 64

20.
Primer tuba uterina adenokarsinomu; Bir olgu sunumu
Primary Carcinoma of The Fallopian Tube: A case report
Yılmaz Baş, Nihal Kılınç, Süreyya Demir, Bülent Demir
doi: 10.5222/otd.2016.1058   2016; 32 - 3 | Sayfalar 167 - 169

LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır