» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» EnglishEur Arch Med Res: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Benign Prostat Hiperplazisi ile İlişkili Akut Üriner Retansiyon Gelişen Hastalarda Tamsulosin ve Tamsulosin ile Dutasterid’ten oluşan Kombinasyon Tedavilerinin Karşılaştırılması
A Comparison of Tamsulosin and Combination Therapy with Tamsulosin and Dutasteride in Patients with Benign Prostate Hyperplasia related Acute Urinary Retention
Hasan Anıl Atalay, İlter Alkan, Sait Özbir, Lütfi Canat, Süleyman Sami Çakır, Gökhan Toktaş


2.
Bilateral Parotiti Taklit Eden Spontan Pnömomediastinum Nadir Bir Sunumu
A Rare Presentation of Spontaneus Pneumomediastinum Mimicking Bilateral Parotitis
Mehmet Burak Aşık, Murat Bınar


3.
Nadir Bir Tümör, Nadir Bir Lokalizasyon: Uylukta Malign Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör
A Rare Tumor, A Rare Localization: Malignant Small Round Cell Tumor In The Thigh
Ozlem Colak, Ayca Ergan Sahin, Ozay Ozkaya Mutlu, Tulay Sayilgan


4.
Bariyatrik Cerrahi: Sonuçlar ve İzlem
Bariatric surgery: Outcomes and Follow-up
Pınar Şişman, Mete Şişman, Canan Ersoy


5.
Bartolin bezi eksizyonu: 149 olgunun incelenmesi
Bartholin gland excision: evaluation of 149 cases
Berna Aslan Çetin, Pınar Yalçın Bahat, Nadiye Köroğlu, Hale Çetin, Aysu Akça


6.
2014-2015 Tarihleri Arasinda Okmeydani Egitim ve Arastirma Hastanesi Acil Tip Kliniginde İstenilen Konsultasyonlarin İncelenmesi
Evaluation of the Request for Consultation in the Emergency Medical Clinic of Okmeydani Education and Research Hospital Between 2014 and 2015
Ebru Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, Başar Cander


7.
Pediatrik popülasyonda adenoid volümü ile depresyon arasında ilişki var mıdır?
Is there a relationship between depression and adenoid volume in pediatric popülation?
Erdi Özdemir, Ziya Saltürk, Ahmet Arslanoğlu, Esmael Abdulah Ahmad, Tolgar Kumral, Güler Berkiten, Yusuf Öztürkçü, Yavuz Uyar, Güven Yıldırım


8.
Laryngeal mask airway (LMA) rupture during wake up from general anesthesia
Laryngeal mask airway (LMA) rupture during wake up from general anesthesia
Hakan Erkal, Yücel Yüce

Makale Özeti

9.
Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu Gelişen Olguda Bilateral Adneksiyal Torsiyona Yaklaşım
Management of Bilateral Adnexal Torsion in A Case of Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Burcu Dinçgez Çakmak, Gülten Özgen, Betül Dündar, Fatma Ketenci Gencer


10.
The use of a porcine dual mesh to prevent radiotherapy related small-bowel injury
Radyoterapiye bağlı gelişen ince barsak hasarını önlemede domuz menşei mesh kullanımı
Suat Can Ulukent, Nuri Peker, Baki Erdem, Niyaz Alper Seyhan, Özgür Akbayır


11.
Otoimmün Hastalıklarda Optik Koherens Tomografi ile Maküla Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
The Assessment of Macular Thickness using Optical Coherence Tomography in Patients with Autoimmune Diseases
Zeynep Duru, Orhan Altunel


LookUs & OnlineMakale ISSN 1302-0382

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır