EISSN: 2651-3153

ISSN: 2651-3137

» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Information for Authors
» Journal Archive
» Contact InformationIntraperitoneal Ventralex ST Hernia Patch Application for Ventral Hernia Repair [Eur Arch Med Res]
Eur Arch Med Res. Ahead of Print: EAMR-77486 | DOI: 10.5152/eamr.2018.77486  

Intraperitoneal Ventralex ST Hernia Patch Application for Ventral Hernia Repair

Birol Ağca, Yalın Iscan
Department of General Surgery, University Of Health Sciences, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Traditional methods commonly used in ventral hernia repair have high recurrence rate. In patch repair, recurrence rate is low but there are many prosthetic materials. VentralexST hernia patch has small and medium size we tried to determine the results in ventral hernias.
METHODS: A single center retrospective analysis was performed. Between January 2015 and March 2017, intraperitoneal ventralex ST hernia repair <3 cm in diameter ventral hernia was performed. Demographic characteristics, operation time, analgesic requirement, hospital stay time, postoperative complications and recurrences were recorded.
RESULTS: A total of 65 patients with umbilical, epigastric and trochar hernia were operated.34 of the patients were female and 31 were males. According to the localization, 43 umbilical hernia, 16 epigastric hernia and 6 trocar hernia were found in 35 patients <2 cm and 30 patients <4 cm according to hernia size.The average body mass index in the patients was 28 kg /m2. Two case wound infection and one case seroma was observed.The mean follow-up duration of the patients was17 months. No recurrence was observed during follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VentralexST hernia patch is a safe prosthetic material that can be applied by open surgical technique with low complication and recurrence rates especially in small and medium sized umblical, epigastric and trocar site hernias.

Keywords: Ventral hernia, umblical hernia, ventralex hernia patch


Ventral Fıtık Onarımında İntraperitoneal Ventralex ST Yama Uygulaması

Birol Ağca, Yalın Iscan
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Karın duvarı fıtıklarının onarımında yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemler yüksek nüks oranına sahiptir. Yama tamirinde, nüks oranı düşüktür, ancak birçok yama materyali vardır. Bu çalışmada Ventralex ST fıtık yamasının, küçük ve orta büyüklükte karın duvarı fıtıklardaki etkinliği araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek merkezli retrospektif bir değerlendirme yapıldı. Ocak 2015 ile Mart 2017 tarihleri arasında <3 cm çapından küçük karın duvarı fıtıklarında intraperitoneal Ventralex ST fıtık onarımı yapıldı. Cerrahi özellikler, operasyon süresi, analjezik gereksinimi, hastanede kalış süresi, postoperatif komplikasyonlar ve nüks kaydedildi.
BULGULAR: Umbilikal, epigastrik ve trokar fıtığı olan toplam 65 hasta ameliyat edildi.34 hasta kadın, 31 tanesi erkek idi. Lokalizasyona göre 43 umblikal fıtık,16 epigastrik fıtıki ve 6 trokar yeri fıtığı olup fıtık büyüklüğüne göre 35 hasta <2 cm, 30 hasta <4 cm idi.Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 28 kg idi.İki hastada yara enfeksiyonu bir hastada seroma izlendi. Ortalama takip süresi 17 ay idi.Takip süresince nüks izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: VentralexST fıtık yaması, özellikle küçük ve orta büyüklükteki umblikal, epigastrik ve trokar bölgesi fıtıklarında, açık cerrahi teknikle düşük komplikasyon ve nüks oranlarıyla uygulanabilen güvenli bir protez materyalidir.

Anahtar Kelimeler: Ventral fıtık, göbek fıtığı, ventralex fıtık yaması
Corresponding Author: Birol Ağca, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale

© Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayın Organıdır